Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

Nadleśnictwo Przasnysz mieści się w budynku 3 kondygnacyjnym.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie biura to godz. 07:15 – 15:15.

Wejście główne do siedziby znajduje się od ulicy Zawodzie. Wejście na obiekt możliwe jest po pokonaniu 3 stopni schodów przez furtkę wejściową. Przy furtce znajduje się domofon. Możliwe jest również wejście przez bramę wjazdową od ul. Zawodzie. Aby dostać się do budynku nadleśnictwa należy pokonać 3 stopnie schodów lub skorzystać z podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne prowadzi do holu, gdzie dokonuje się rejestracji gości i prowadzi do osoby merytorycznie odpowiedzialnej we wskazanej sprawie. W przypadku braku możliwości dostania się na wyższe kondygnacje – osoba merytorycznie odpowiedzialna proszona jest do gości.

Na ogólnodostępnym parkingu nadleśnictwa wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest na wszystkich poziomach budynku. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości dostania się na poziom 2 i 3. Aby dostać się na poziom 1 z parteru należy pokonać 19 stopni schodów. Przy schodach znajdują się poręcze ułatwiające bezpieczne wchodzenie i schodzenie. W budynku nie ma windy.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, która znajduje się na parterze w lewym skrzydle budynku.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Korytarze przebiegają na dwóch poziomach budynku przez długość całych pięter.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych lub wydruku powiększonego.

Pracownicy biura nie posługują się językiem migowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 (29) 752 30 21 lub e-mailowo na adres przasnysz@olsztyn.lasy.gov.pl.