Aktualności Aktualności

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu są to wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ta forma ochrony wprowadzona została w związku z rozwijającym się przemysłem i postępującą urbanizacją prowadzącą do degradacji środowiska przyrodniczego i wpływającą niekorzystnie na warunki życia człowieka. Wymienione procesy spowodowały konieczność zabezpieczenia odpowiednio dużych, atrakcyjnych i zróżnicowanych obszarów o mało zniekształconym środowisku w celu utworzenia systemu, który by łączył funkcjonowanie tych obszarów poddanych różnym reżimom ochronnym oraz w celu stworzenia społeczeństwu warunków do regeneracji sił i różnych form rekreacji.

Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie poszczególnych województw, łącząc się z Obszarami Chronionego Krajobrazu województw sąsiednich tworzą Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych oddziaływający w sposób znaczący na zdrowie człowieka, a także na gospodarkę narodową oraz kulturę i naukę. Ma on stanowić uzupełnienie istniejących form ochrony przyrody (parki, rezerwaty). Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych obejmuje przede wszystkim tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i zachowanej zdolności do utrzymania względnej równowagi ekologicznej. Ponadto w skład systemu wchodzą obszary o niższych walorach, warunkując jednak utrzymanie równowagi na obszarach najcenniejszych. Na terenie Nadleśnictwa Przasnysz istnieją dwa obszary chronionego krajobrazu i są to:

- OChK Zieluńsko-Rzęgnowski – zajmuje 944,51 ha  powierzchni zarządzanej przez Nadleśnictwo w części zachodniej.

- OChK Krośnicko-Kosmowski – zajmuje 42,74 ha powierzchni zarządzanej przez Nadleśnictwo w części południowo-zachodniej.

Obszary ustanowione zostały rozporządzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzania obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 4939). Rozporządzenie to utraciło moc, a obecnie obowiązującymi aktami prawnym dotyczącym omawianych OChK są: Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 5953 w sprawie Zielunsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W dokumentach tych zawarte zostały wytyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej m.in.: utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, dążenie do zwiększenia lesistości obszaru, potrzebę wprowadzania gatunków oraz konieczność zwalczania szkodników. Innymi zaleceniami są: ochrona wód w lasach, zwiększenie retencji. Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych i edukacyjnych.

 Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Przasnysz

 

Nazwa obszaru chronionego krajobrazu

Obręb Przasnysz

Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu

944,51

Krośnicko-Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu

42,74