Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADZOROWANE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  1. doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  2. udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  3. wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  4. organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  5. sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Lasy niepaństwowe na terenie Nadleśnictwa Przasnysz

Obszar w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa jest regionem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 65% powierzchni. W dużej części są to gleby V-VI klasy rolniczej (gm. Jednorożec, Chorzele).

Cechą charakterystyczną w strukturze gruntów leśnych na terenie Nadleśnictwa jest duży udział własności prywatne w ogólnej powierzchni lasów w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa wynoszą blisko 42% powierzchni.

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 12565,81 ha: powiat przasnyski 11069,64 ha, powiat mławski 1353,47 ha, powiat ciechanowski 142,70 ha.

Najmniejsza lesistość – 4,7 % jest w gminie Grudusk, największa w gminie Jednorożec – 43,7%. W Nadleśnictwie w ostatnich 10 latach zalesiono ok. 1000 ha. Zalesienia koncentrują się głownie w lasach niepaństwowych – ponad 900 ha. Z każdym rokiem zwiększa to lesistość o ok. 0,1%. Przy perspektywicznym założeniu zalesienia gruntów porolnych lesistość omawianego obszaru może zwiększyć się nawet do 40%.

 

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2020 roku

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do  kierownika  biura  powiatowego  ARiMR,  zgodnie  z  miejscem  zamieszkania  lub  siedzibą właściciela lasu.

W ramach tego poddziałania dla gruntów, do których właściciel ubiega się o pomoc sporządzany jest plan inwestycji. Wniosek o sporządzenie tego planu składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi dokumentami:

1)wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2)wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3)oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4)zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

5)materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6)kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

7)opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru -w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

8)opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:

9)celami ochrony danego obszaru -w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

10)planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych –w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

Nadleśniczy sporządza plan inwestycji po otrzymaniu wniosku o jego sporządzenie. Następnie, plan ten wraz z załącznikami wnioskodawca dołącza do wniosku o przyznanie pomocy, który składa w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Więcej informacji na ten temat