Położenie Położenie

Położenie

Nadleśnictwo Przasnysz znajduje się w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar Nadleśnictwa zalicza się do podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, mezoregionów: Wyniesienia Mławskie (większa część Nadleśnictwa), Wysoczyzna Ciechanowska (południowa część Nadleśnictwa) i Równina Kurpiowska (wschodnie skrawki Nadleśnictwa). Wzniesienie Mławskie to zespół wyrazistych form kemowych i morenowych pomiędzy Mławą a Przasnyszem, przekraczających w kilku miejscach wysokość 200 m n.p.m. (Dębowa góra 236m). Wysoczyzna Ciechanowska, której północny fragment leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przasnysz, ma charakter wybitnie rolniczy. Teren położony jest w zasięgu zlodowacenia Środkowopolskiego. W części południowej i zachodniej obszar ten zalicza się do trzeciego stadium recesyjnego zwanego stadium Wkry, a od północy i wschodu do najmłodszego w glacjale stadium mławskiego.

Nadleśnictwo położone jest na prawym brzegu zlewni górnego i środkowego biegu rzeki Orzyc.

Terytorialny zasięg Nadleśnictwa rozciąga się w linii równoleżnikowej na długości 35 km a w linii południowej 45 km i obejmuje swym zasięgiem ok. 1314 km². Wysokość waha się od 102 m.n.p.m. (w okolicach uroczyska Helenowo Stare) do 236 m.n.p.m. na wzgórzach „Gór Dębowych" w leśnictwach Jarzynny Kierz i Lipowiec.