Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny jest jedną z form ochrony przyrody, którą – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody – zostają objęte: „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".

W tabeli zestawiono istniejące na terenie Nadleśnictwa Przasnysz użytki ekologiczne. Działania ochronne dla tych obiektów uzależnione są od ich charakteru oraz stanu zachowania zbiorowisk występujących w ich obrębie. Mogą to być zabiegi polegające zarówno na zapobieganiu sukcesji lub zezwoleniu na jej istnienie, działania prowadzące do podniesienia, utrzymania bądź obniżenia poziomu wód gruntowych, wprowadzania gatunków docelowych lub eliminowania gatunków niepożądanych itp. Użytki ekologiczne powinny podlegać stałemu monitoringowi przyrodniczemu ze strony pracowników Nadleśnictwa, którego wyniki będą skutkować podjęciem odpowiednich działań.

Wykaz istniejących użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Przasnysz

 

Akt ustanawiający

Lokalizacja

   

Pow. [ha]

Opis obiektu kategoria gruntu, walory przyrodnicze, zagrożenia

Uwagi

Oddział, pododdział

Gmina, leśnictwo

 

Rozp. 34/97 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 3 grudnia 1997 r. oraz Rozp. Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 lipca 2005 r.

217 h, l,

218 f, 230 a,d

Dzierzgowo, Dzierzgowo

   

13,38

Bagno śródleśne z charakterystyczną roślinnością, ostoja ptactwa i zwierzyny. Zadrzewienie: Ol, Brz, So. Zakrzaczenia wierzbowe, olszowe, brzozowe i in. Na ok.. 30 % pow.

Użytek nie posiada nazwy lokalnej.

 

Rozp. 34/97 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 3 grudnia 1997 r. oraz Rozp. Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 lipca 2005 r.

303 c

Dzierzgowo, Dzierzgowo

   

0,42

Halizna wśród gruntów obcych. Teren zabagniony.

Użytek nie posiada nazwy lokalnej.

 

Rozp. 34/97 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 3 grudnia 1997 r. oraz Rozp. Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 lipca 2005 r.

306 g

Dzierzgowo, Grudusk

   

0,28

Nieużytek pokopalniany, teren o charakterze remizy. Zadrzewienie: So, Brz, Db, Os.

Użytek nie posiada nazwy lokalnej.

 

Rozp. 34/97 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 3 grudnia 1997 r. oraz Rozp. Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 lipca 2005 r.

292 g

Dzierzgowo, Dzierzgowo

   

0,18

Zadrzewienie (Db, Gb, Os, Ol) . Zakrzewienie złożone z wierzby, kruszyny i czremchy.

Użytek nie posiada nazwy lokalnej.

 

Rozp. 34/97 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 3 grudnia 1997 r. oraz Rozp. Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 lipca 2005 r.

219 b

Dzierzgowo, Dzierzgowo

   

7,03

bagno śródleśne z charakterystyczną roślinnością, ostoja ptactwa i zwierzyny. Zadrzewienie: Brz, So, Ol, Os, zakrzewienie złożone z wierzby, kruszyny i sosny.

Użytek nie posiada nazwy lokalnej.

Razem

   

21,29